ด้วยหน่วยพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารอาคารหอวิทยุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน 1 รายการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครื่องวัดวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา  จำนวน 1 ชุด    คณะะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค

รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จและอื่น ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อด้านล่าง ---กำหนดการประกาศรับสมัคร ---ใบสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รายการเครื่องวัดวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา  จำนวน  1 ชุด  (ตา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายการเครื่องมือวัดและสอบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด  (ตามรายละเอีย

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างโรงคลุมสำหรับติดตั้งห้องรมควันประสิทธิภาพสูง ตามรายละเอียดที่แนบ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอวิทยุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายการ Oscilloscope (Rohde&Schwarz 500 Hz, RTH1054MSO) จำนวน  1 เครื่อง ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มห

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 21/2560     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์