ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับบันทึกภาพการไหลพร้อมอุปกรณ์เลนส์ฟิว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตามรายละเอียดที่แนบ)