โครงการนำเสนอวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560  ณ.ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (หัวหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านมา ในการจัดกิจ

  เนื้อหาของงานสัมมนาเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างลงตัว โดย  Kyutech มีองค์ความรู้ด้านการผลิตเซลล์สุริยะ ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบยรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานเรื่อง การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริการวิชาการ จากการป

รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมชมผลงานของ ดร. กฤช สมนึก กับผลงานเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ที่ได้รับรางวัลส

 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสที่เข้ารับทุนดังกล่าว โดยรางวัลดังกล่าวจาก HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows cer

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาติระดับภาคีวิศวกร

ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก