ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบุรีศร

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแก่ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ ด้านระบบงานสื่อสารและโทรเวช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาติระดับภาคีวิศวกร

    ด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช

กำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 การเตรียมเอกสาร : บัณฑิตต้องปริ้นท์เอกสารดังนี้1.กรอกข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยฯ https://job.psu.ac.th/ และปริ้นท์ออกมา2.กรอกข

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับงานก่อสร้างโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)วันที่ 3 พฤศจิกา

ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุมทุนและชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ในการรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ นางพัชชลี ทองเจริ

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับงานก่อสร้างโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)วันที่ 22 กันยาย