วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยนำ้ท่วม จังหวัดสงขลา อันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา อีกตำแหน่งหนึ่ง ให้การต้อนรับ และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหารือได้แก่ คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คุณไพโรจน์ แซ่ด่าน โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่ 16 คุณจรัญ ย่องนุ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา คุณจันทนา สุขภาพ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ คุณสมโชติ พุทธชาติ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจารย์เทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท่านรองผู้ว่าฯ ยังได้เดินทางไปยังห้องประชุมศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ชั้น 7 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เพื่อให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักวิจัยและนักศึกษา ของศูนย์วิจัยฯS 7063038400955S 7063073833576S 7063038422159S 7063038456078S 7063038474576S 7063073809239