ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560
- ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์
นายพิสันต์ จินตนาภักดี
นายมานะ โรจน์พิบูลสถิต
นายเอกชัย ฉายศิริพัรธ์
- ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 20
ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ
- ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
นายทศพร ศรีเอี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 16
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
- ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
ผศ.ดร.กฤช สมนึก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 34
ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

ธนต4

ธนต2

ธนต1

ธนต5

ธนต3