คณะกรรมการวิจัย
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
 
surapon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
กรรมการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
กรรมการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธรรม นิยมวาส 
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล
กรรมการ
nutta
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ปลูกผล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
กรรมการ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เวสสะโกศล
กรรมการ

p_seangjan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
กรรมการ

 

p_seangjan
นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เลขานุการ

k_jirawadee
นางณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
Home คณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมการวิจัย