คณะกรรมการวิจัย
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
 
surapon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
กรรมการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
กรรมการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธรรม นิยมวาส 
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล
กรรมการ
nutta
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
กรรมการ
 
p_seangjan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
กรรมการ
ดร.ธนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 
กรรมการ
 


ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร์
กรรมการ

passakorn
ดร.ภาสกร เวสสะโกศล
กรรมการ

 

นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
กรรมการ

นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เลขานุการ
 

นางณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์
กรรมการ


 
 
Home คณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมการวิจัย