เมนูการใช้งาน

ที่ตั้งคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  •  ตู้ ปณ.2 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
  • 074-287111, 074-287093, 074-287053
  • 074-287111