คณะกรรมการวิชาการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
 
   
sirikul
รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร
กรรมการ
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์ แก้ว
กรรมการ
อาจารย์ วิฆเนศว์ คำคง
กรรมการ
 
 
ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ
กรรมการ
อาจารย์ศิวศิษย์ วิทยศิลป์
กรรมการ
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
กรรมการ
   
karnpidcha kusol
นางกานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
เลขานุการ
นางกุศล แก้วหนู
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
ball  
นางจุรีพร กาหยี
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
Home