คณะกรรมการวิชาการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัรัตน์ สกุลรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
 
vanida
ดร.ดุจดาว บูรณะพานิชย์กิจ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
 
vanida
รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ วนิดา รัตนมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร
กรรมการ
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
อาจารย์ วิฆเนศว์ คำคง
กรรมการ
 
 
ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์
กรรมการ
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
กรรมการ
   
karnpidcha ball
นางพัชชลี ทองเจริญ
กรรมการ
นางจุรีพร กาหยี
เลขานุการ
   
kusol  
นางสาวญดา ประสมพงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
Home