การลงนาม MOU และการเสวนา เรื่อง บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
P1011006     ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (หน่วยวิจัยและนวัตกรรม) ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ” โดยใช้นโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคณะไปสู่คณะที่เน้นวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัด "การลงนาม MOU และการเสวนา  เรื่อง บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
เชฟรอนมอบเงินสนับสนุน 45 ปี วิศวฯ ม.อ.
DSCF6893 resize

  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคุณธนบดี รัศมิทัต ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และทีมงานเนื่องในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

 
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน จากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต
imagetitle      ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ พร้อมด้วยบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ พร้อมด้วยบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู ผศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ และครูช่างจรูญ คงสม ได้เข้าพบ นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อสอบถามข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมา
 
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
image003 title        หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้  ถ่านอนามัย และไคโตรชาน โดย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และนางสาวมนัสขวัญ  จิตประครอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากร ในวันที่  5   เมษายน 2555  เวลา   08.30 – 16.30 น. ณ  หอประชุมรัตนโกสินทร์  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ในโครงการ 45 ปี วิศวะ ม.อ. 45 ความดี
image003 title        อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร พร้อมนักศึกษา 35 คน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโครงการ 45 ปี วิศวะ ม.อ. 45 ความดี  ในระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 55 เพื่อประยุกต์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโยธาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามพระปณิธานของพระบิดา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานบันการศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 96
Home