การหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
2 2-title      เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองประธานสภาคณบดีคนที่ 1 ที่ปรึกษาประธานสภาคณบดี กรรมการจัดการสภาคณบดี คณบดี และ ฝ่ายเลขาของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 รวม 10 ท่าน ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ท่านนายกสภาวิศวกร และ คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ซึ่งมีวาระระหว่างปี 2555-2558
 
การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระพิเศษ สมัยที่ 35
14-title  

     การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระพิเศษ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1/สมัยที่ 35 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

 
หนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม.อ.
cover45y-title

   คณะวิศวฯ ได้จัดทำหนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยศิษย์เก่าคณะวิศวฯ จำนวน 45 ท่าน ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่าง ให้แก่นักศึกษาและวิศวกรรุ่นใหม่

 
PSU & USM Engineering Camp
CIMG3447    ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ“PSU & USM Engineering Camp” โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษาโครงการ
 
วิศวฯ อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
2
    เมื่อวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยฝ่ายบริหาร
งานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัด
อบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบ
บำบัดมลพิษน้ำ” ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะการบำบัดมลพิษของโรงงานให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 103
Home