นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ในโครงการ 45 ปี วิศวะ ม.อ. 45 ความดี
image003 title        อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร พร้อมนักศึกษา 35 คน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโครงการ 45 ปี วิศวะ ม.อ. 45 ความดี  ในระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 55 เพื่อประยุกต์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโยธาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามพระปณิธานของพระบิดา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานบันการศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา

 
โครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2
image013-title

       หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ โรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2  ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 39 คน จาก 8 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล

 
ผลการแข่งขันโครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 2012 (RDC 2012) สนามภาคใต้
image001 title        การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 2012 สนามภาคใต้ มีโจทย์ของการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถผลิตเก็บถ้วยน้ำยางพารา และน้ำยางพารา เพื่อช่วยลดภาระของเกษตรกรในชีวิตประจำวันได้ โดยหุ่นยนต์จะต้องเดินทางไปเก็บถ้วยน้ำยางพารา และน้ำยางพารา จากที่เนินเขา แล้วนำน้ำยางพารามาเทใส่ในภาชนะทำยางแผ่น และนำถ้วยยางพารามาเก็บให้เกษตรกรที่อยู่บนพื้นราบ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น  โครงการนี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   มีโดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี เป็นหัวโครงการ
 
งาน 1st Intermediate Meeting
ce-title รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 1st Intermediate Meeting ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน (EU-Asia Road Safety Centre of Excellence  หรือRoSCoE) ซึ่งมี ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์  และ ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ประจำศูนย์ฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของศูนย์ดังกล่าวในการทำงานวิจัยร่วมกันของกลุ่มมหาวิทยาลัย 6 แห่งในยุโรปและไทย
 
รับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 54 ร่วม โครงการ CoE Summer Camp
com summer_camp

โครงการ CoE Summer Camp ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา รหัส 54 ทุกคน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 55 ถึง 1 มิถุนายน  55 เวลา 08:30-16:30 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 95
Home