ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC
image004

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูง และเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา สำหรับการแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 53 ทีม จาก 11 สาขาวิชา จาก 8 สถาบันในภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง และ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
เรื่องเล่า CSR ตอนที่ 1 พัฒนาชุมชนบ้านเลด้วยเทคโนโลยีวิศวฯ
DSCF0325 resize    ศูนย์บริการทางวิศวกรรรมและเทคโนโลยี (ETS) และหน่วยองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดสำรวจชุมชนบ้านเล ต.หัวเขา อ. สิงหนครจ.สงขลา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555เพื่อศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปพัฒนาอาชีพของชุมชน
 
วิศวฯ รับมอบทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก
IMG 1060
    ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา 
ดร.อดิศัย โพธารามิก เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) ทุนดังกล่าวมาจากการนำดอกผลเงินกองทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก จำนวน 200,000
บาท 
ในการนี้ ทางคณะฯ จึงได้ผลมาจัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยปีการ
ศึกษา
2555 ได้จัดสรรจำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 8,000.- บาท และในโอกาสต่อไปทางบริษัทประสงค์
จะมอบเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะฯ อีกเป็นเงิน
จำนวน 300,000.- บาท

 
มอบทุนโครงการยอดนักคิดกับมิชลิน ปีที่ 9
michilin
  รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
โครงการยอดนักคิด
กับมิชลิน ปีที่ 9 โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 และใน
โอกาสนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้ารับรางวัล
จากโครงการ Engineering ดังนี้ 1. นายขจรเดช จารุเดชขจร สาขาเครื่องกล รางวัลชนะเลิศ จาก
โครงการ Engineering 2. นายชัยชนะ ชูเมฆ สาขาไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการ
Engineering
 
อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยประจำปี 2555
Gamponsit 

   ขอร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 ซึ่งในปีนี้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราได้รับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยถึง 2 ท่าน รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร อาจาย์ประจำภาควิชาฯ โยธา และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการประดิษฐ์ คือผลงานระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน ของ รองศาสตราจารย์กำพล ประทีปชัยกูร และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 99
Home