1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
IMAGE

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดรีดสกรูคู่ เลขที่ 5/2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอัดรีดสกรูคู่

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขยายกำหนดการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ตามที่มหาวิทยาสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบเก็บสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สายเลขที่ 3/2559

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง...

IMAGE

ขอเชิญฟังบรรยาย “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ...