Dinner talk “ทำอย่างไรธุรกิจไทยแข่งขันได้ในประชาคมเศษฐกิจอาเซียน (AEC)”
313975 438715556161778_1063818802_n
  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหาร
งานบริการวิชาการและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
ได้จัดงาน Dinner Talk “ทำอย่างไรธุรกิจไทยแข่งขันได้ในประชาคม
เศษฐกิจอาเซียน (AEC)”
ณ ห้องกิตติมศักดิ์ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เด้น (เก่า) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็น

แนวทางและเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการในพื้นภาคใต้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 45 ปี
ของคณะวิศวฯ โดยมี
รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ
 
วิศวฯ ม.อ. วิชาการ ภายใต้ชื่องาน "งานวิจัยก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยี"
tdp1

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ม.อ. วิชาการ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 ภายใต้ชื่องาน “งานวิจัยก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยี” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป มากกว่า 10,000 คน ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ ได้จัดแสดงผลงานต่างๆ พร้อมด้วยหุ่นยนต์ Robot@home ที่ได้อันดับ 11 ของโลกโดยผลงานของนักศึกษาคณะวิศวฯ ม.อ. มาร่วมจัดแสดง อีกทั้งการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ภายในงานมีกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่างๆ  ดังนี้

 
วิศวฯ ม.อ. ร่วมระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะฯ ในพิธิเปิดรูปหล่ออาจารย์สตางค์
DSC 0405

   รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดประดิษฐานรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้มีอุปการคุณและก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการทำพิธีเปิดประดิษฐานรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ ไ้ด้รับเกียรติจาก ศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บุตรชายของอาจารย์สตางค์มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าคือพิธีัตักบาตร และการมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีเด่นของคณะฯ 

 
อาจารย์วิศวฯ เข้ารับรางวัล "วันนักวิจัย"
rs260655 315    สำนักวิจัยและพัฒนา จัดงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. โดยภายในงานมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับรางวัลจากอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ซึ่งมีรางวัลต่างๆ ดังนี้
 
คณะผู้บริหารฯ ไปเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน
DSC 8607

    เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  รศ. กำพล ประทีบชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผศ. ดร. ธวัชชัย ปลูกผล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  อ. ปราโมทย์ จูฑาพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ผศ. ดร. ชญานุช  แสงวิเชียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ ผศ. ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เดินทางไปเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Harbin Engineering University (HEU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 98
Home