เมนูการใช้งาน


×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

IMAGE

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์นิติพันธุ์ ...

อบรมการจัดการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทางฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดอบรมในหัวข้อเรื่อง การจัดการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

IMAGE

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์สราวุธ  โกนสร้าง   Mr. SARAWUT GONSRANG 21/5 Sakdidet Road, T. Wichit, Mueang Phuket District,...

IMAGE

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมวิเคราะห์องค์การ SWOT และ TOWS Matrix

คณะฯ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) และ TOWS Matrix...