โครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2
image013-title

       หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ โรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2  ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 39 คน จาก 8 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล

DSCF5945

1301911203 icon_favourites โดยมีวัตถุประสงค์ :

1301925823 bullet_goเพื่อให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาภาคใต้ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น

1301925823 bullet_goเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงวิศวกรรมของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่โรงเรียนและนักเรียน

1301925823 bullet_goเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจการทำงานวิจัยและพัฒนาสู่การเรียนในโรงเรียนและในอนาคตได้

1301911203 icon_favourites ผู้เข้าร่วมโครงการ :

1301927887 add_small นักเรียน จำนวน 39 คน จาก 8 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล

    1. โรงเรียนสตรีทุ่งสง

    2. โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

    3. โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ

    4. โรงเรียนธรรมโฆษิต

    5. โรงเรียนบุสตานุดดีน

    6. โรงเรียนจุฬาภรณ์สตูล

    7. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี

    8. โรงเรียนทุ่งสง
1301927887 add_small เครือข่ายวิจัยที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 39 คน ดังนี้

     1. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน รับนักเรียน 2 คน

     2. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย รับนักเรียน 5 คน

     3. ทีมวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ รับนักเรียน 2 คน

     4. สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู รับนักเรียน 5 คน

     5. โครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี รับนักเรียน 11 คน

     6. ทีมวิจัย Sustainable Weste Management รับนักเรียน 2 คน 

     7. ทีมวิจัย Solid and Hazardous Waste Management Reseach Group รับนักเรียน 3 คน

     8. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม รับนักเรียน 9 คน
1301927887 add_small คุณครูจากโรงเรียนธรรมโฆษิต 3 ท่าน

1301911203 icon_favourites รายละเอียดและภาพกิจกรรม :

    วันที่ 12 มีนาคม 2555
    กล่าวต้อนรับโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
    การกล่าวแนะนำ “งานวิจัยในคณะวิศวฯและการทำงานวิจัยเบื้องต้น” โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 image003   image005

     กิจกรรมบันเทิงเชิงวิชาการ ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน

image007   image009

     

     วันที่ 13-15 มีนาคม 2555
     ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์งานวิจัยในเครือข่ายวิจัย
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
image011 image013
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ทีมวิจัยวิศวกรรมยานยนต์
image015 image017
สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู โครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี
image019 image021

     

     วันที่ 16 มีนาคม 2555
     กิจกรรมการนำเสนอผลการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์งานวิจัยกับสถานวิจัย โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการประเมิน
image023 image025
 1301911203 icon_favourites การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 

     รางวัลที่ 1 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โรงเรียนส่องแสงพาณิชยการและโรงเรียนทุ่งสง จากสถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู
     รางวัลที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์สตูล จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

 image027  image029
     รางวัลที่ 3 โรงเรียนสตรีทุ่งสงและโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  จากสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
     รางวัล Popular vote  นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์สตูล

 image031

 image033

 

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2