มาตราการประหยัดพลังงาน
 
1. กำหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ และสโมสรนักศึกษาดังนี้ ( ตึกสตางค์ฯ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ )
- เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 08.30-11.30 , เวลา 12.11 ? 16.00 น. เวลา 16.36 ? 24.00 น.
- ปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 11.30 ? 12.10 น. เวลา 16.01 ? 16.35 น. เวลา 24.01 ? 08.29 น.
โดยคณะฯ จะจัดทำระบบควบคุมการปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดเมื่อเข้าทำงานในภาคบ่ายผู้ใช้ห้องจะต้องกดเปิดเครื่องปรับอากาศ หากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาในตอนเย็นผู้ใช้ห้องสามารถกดปุ่มเปิดเครื่องปรับอากาศได้หลังการตัด 15 นาที

2. กำหนดการปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนอาคารบรรยายกลาง โดยตัวควบคุมอัตโนมัติจะทำการตัดเครื่องปรับอากาศทุก 50 นาที ตามคาบเรียน (เข็มยาวนาฬิกาที่เลข 10) หลังจากนั้นหากมีการสอนคาบถัดไปหรือมีการสอน 2 คาบต่อเนื่องกัน ผู้ใช้ห้องสามารถกดปุ่มเปิดเครื่องปรับอากาศได้หลังการตัด 10 นาที (เข็มยาวนาฬิกาที่เลข 12) จะดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2548

3. เมื่อไม่มีการใช้ห้องเกิน 30 นาทีควรปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น เมื่อบุคลากรต้องไปประชุมอบรม สัมมนา พร้อมกัน

4. ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา และหมั่นทำความสะอาด Filter อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

5. ปิดพัดลมดูดอากาศเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งปิดประตู หน้าต่างให้สนิท

6. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน

7. เปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น หากอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไฟฟ้าแสงสว่างก็ไม่ต้องเปิด หรือเปิดเพียงบางส่วนเท่านั้น ให้เปิดม่าน หรือหน้าต่างเพื่อรับแสงจากธรรมชาติให้มากที่สุด (ดูความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องปรับอากาศด้วย)

8. การพักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หากมีงานด่วนหรือจะต้องเข้าประชุมเกิน 30 นาทีหรือเวลาพักกลางวัน ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการพักใช้ 10 นาที ขึ้นไปควรปิดสวิทช์จอ

9. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสำนักงานก่อนเลิกงานและถอดปลั๊กออกก่อนปิดห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาต้มน้ำไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ตลอด

10. ขอให้ภาควิชาฯ / หน่วยงาน พิจารณาจำนวนหลอดไฟที่เกินจำเป็น หากสามารถลดจำนวนลงได้ขอให้ลดจำนวน เช่นบริเวณทางเดินที่ใช้หลอดคู่อาจจะลดลงเหลือเพียงหลอดเดียว

11. ในส่วนของห้องประชุมและพื้นที่ส่วนรวมอื่นๆ เช่นลานตึก ห้องน้ำ ขอความร่วมมือผู้ใช้ปิดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้งานและหากพบเห็นการเปิดไฟทิ้งไว้ขอให้ช่วยกันปิดด้วย

12. ในระยะยาวคณะฯ จะดำเนินการจัดโซนที่นั่งสำหรับนักศึกษาอ่านหนังสือโดยจะจัดโต๊ะสนามและกำหนดเปิดไฟเฉพาะจุดให้นักศึกษานั่งให้เต็มเป็นส่วนๆ เช่น ลานบริเวณหน้าห้องมงคลสุข หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หากมีผู้ใช้สถานที่เต็มจึงจะขยายเปิดไฟด้านอื่นๆ เพิ่ม
 
 
 
Home มาตราการประหยัดพลังงาน