หมายเหตุ นศ.สามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงงานได้ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนคณะฯจะดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป