หมายเหตุ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงงานได้ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนคณะฯ จะดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป