24may2018 3

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษด้านการวิจัย

ในหัวข้อ : ทำวิจัยอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จเป็นนักวิจัยมืออาชีพ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลสุข

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายเป็นคณะเน้นการวิจัย
ตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
โดยการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ได้ทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
และยังจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่หรือจุดประกายความคิดเพื่อนำไปสู่เป็นนักวิจัยมืออาชีพ 
จึงได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษด้านการวิจัย 
“ทำวิจัยอย่างไร…..ให้ประสบความสำเร็จการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”  
โดยมี ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา                               กิจกรรม

12.30 น. - 13.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

13.00 น. - 13.10 น.  กล่าวต้อนรับ โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส)

13.10 น. - 15.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไร….ให้ประสบความสำเร็จการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”

                                 โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

15.30 น. - 16.00 น.  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

16.00 น. - 16.10 น.  ปิดกิจกรรม/มอบของที่ระลึก

 

หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรภายใน 7081 / 749950-51

 

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่