ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ และบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมงานบริการวิชาการ งานวิจัย และสหกิจศึกษา ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับทราบการให้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 7423 หรือ 7089 (คุณอรุนันต์ หีมชูด)

PR เชญเขารวมกจกรรม