ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) โดยในแต่ละรายวิชาจะจัดอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจและจะให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมได้
ทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 ท่าน
และค่าใช้จ่ายการสมัครหลักสูตรละ 1,000 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสารและอาหารว่าง ไม่รวมอาหารกลางวัน)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mim.psu.ac.th/index.php/public-training
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)โทร 0-7428-7428-9 หรือ 089-8704588 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อบรมMIM