ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562" โดยรศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง, ดร.พิพิฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยสามารถลงทะเบียนตามลิงค์นี้ได้ค่ะ (มีอาหารว่างค่ะ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSbHQozQikgDI9CO3kVdfhhERtay3UVmaaItiQcSoshNnMKQ/viewform?fbclid=IwAR3XfLJUyLPA5tutAN9k5V78qfJwNXlNORNENmfyJe-PHkqBPzUb6nWj-Wc

1