ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Bioconversion of waste into resources” โดย Professor Dr. Samir Kumar Khanal จาก Department of Molecular Biosciences and Bioengineering, University of Hawai'i at Manoa, USA ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1

2