รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตรโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ดนุพล เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศจากหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง โดยในหลักสูตรจะมีวิทยากรร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ รศ.นิเวเต๊ะ หะยีวามิง อ.พงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์ และ อ.วาสุนทรา ชัยรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายเรื่อง ดาราศาสตร์ และบรรยากาศโลกและการเปลี่ยนแปลง ส่วนผมจะกล่าวถึงเรื่องของแร่และหิน ระบบโลก โครงสร้างโลก และธรณีพิบัติภัย สำหรับการอบรมในครั้งนี้จะมีการทัศนศึกษาดูสถานที่จริงเกี่ยวกับหินต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ หินปูนซากสาหร่าย หินดินดานแกรบโทไลต์ แทนตาคูไลต์ ไทรโลไบต์ หินปูน หินโคลน อีกด้วย