คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining  โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางด้าน IT หน่วยงานหรือองค์กร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ต้องการนำเทคนิค Data Mining ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนเพียงคนละ 4,500 บาท กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1oLrCo8QrckyJcXBOlzxKOMg9pjW-PR9Y/view?usp=sharing

data mining2