เมื่อวันที่  26  เมษายน  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การมอบหมายงาน” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ดร.พัฒนิจ โกญจนาท อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารงานที่มอบหมาย หลักการมอบหมายงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท

การมอบหมายงาน 190514 0010

การมอบหมายงาน 190514 0005

การมอบหมายงาน 190514 0008

การมอบหมายงาน 190514 0002