รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Exciting New Possibilities for Rubber Industry in the 21 st Century” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof. Richard Spontak มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Eye of the World on Polymer Nanotechnology from Laboratory to Marketplace in the Future” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์