เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร“การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 26 ท่าน

ในบรรยากาศการอบรมนอกเหนือจะได้รับสาระความรู้แล้ว ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคีของผู้เข้าอบรม จากการทำกิจกรรม Work Shop ที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง หากหน่วยงานหรือท่านใดสนใจในหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th