เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาหน่วยบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดอบรมหลักสูตร5ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิตให้พนักงานของ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด (โรงไฟฟ้ายะลากรีน) ณ ห้องเฟื่องฟ้าโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กลางเดือนโพชนา หัวหน้าภาควิชาวิศวอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและต้องขอบคุณทางบริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัดที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมของคณะวิศวฯที่มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้