PR คณะวิศวฯ ม.อ1

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า

ดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

S 1286237

รูปแบบการดำเนินงานของโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ได้แก่

              1. “โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดชุมชนที่มีการดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

        2. “โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดนวัตกรรมระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

“โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก”

 • เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงาน ด้วยการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพบนเวทีระดับประเทศต่อไป
 • เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีของครู และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเกิดการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง

การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก”

กลุ่มเป้าหมาย

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม

 • นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) แต่ละทีมประกอบด้วย (นักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)
 • นักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) แต่ละทีมประกอบด้วย (นักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • จัดประกวดทั้งสิ้น 4 รอบ (ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ) ดังนี้

รอบที่ 1 การคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

 • คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาจากข้อเสนอโครงการ (ใบสมัคร) จากความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและชุมชน และบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุกทีมจะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้การออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นเวลา 1 วัน ณ เครือข่ายภูมิภาค (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.)

“รอบคัดเลือกภูมิภาค (ภาคใต้) กำหนดจัดอบรมให้ความรู้ฯ  ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

 • คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความน่าสนใจของข้อเสนอโครงการ (ใบสมัคร) และคัดสรรทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ทีม (ประกอบด้วยสายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม) ต่อภาค รวมทีมที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง 4 ภาค จำนวน 40 ทีม

รอบที่ 2 อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

 • ทีมที่ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบที่ 1) ทั้ง 40 ทีมจากทุกเครือข่ายภูมิภาค (สายสามัญ 20 ทีม สายอาชีพ 20 ทีม) จะต้องเข้าร่วมอบรมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลงาน และนำเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย เป็นเวลา 2 วัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความน่าสนใจของโครงการจากการนำเสนอของทีมที่เข้ารอบทั้ง 40 ทีม (สายสามัญ 20 ทีม สายอาชีพ 20 ทีม) และคัดสรรทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ทีม (สายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม)

รอบที่ 3 การเตรียมความพร้อมสู่รอบตัดสิน

 • ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 10 ทีม (สายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม) จะได้รับคำปรึกษาจากนักวิจัยพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม (นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและนาโนเทคโนโลยี) เพื่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเข้านำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

รอบที่ 4 การตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์รอบชิงชนะเลิศ

 • ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 10 ทีม (รอบสุดท้าย) (สายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม)  นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรืองาน (NAC2020) ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

           หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทของรางวัล

“โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การมอบรางวัลแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าประกวด (สายสามัญและสายอาชีพ)

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 30,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 30,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 15,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล

มายเหตุ: ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ทีม จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้งานได้จริงในสถานศึกษา หรือชุมชนตามความเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯและร่วมพัฒนาผลงานกับทีมนักวิจัย นาโนเทค สวทช. มูลค่ารวมไม่เกินทีมละ 300,000 บาท

การสมัคร

“โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 – 15 ตุลาคม 2562 โดยทีมที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.toyotasgw.com/ และ submit ผ่านระบบ/เว็บไซต์ได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการตามภูมิภาคของตนเอง โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลิ้งค์สำหรับสมัคร https://toyotasgw.com/system/ (ต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อเสนอโครงการ)
  โดยจะได้ username สำหรับเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป เพื่ออัพโหลดข้อเสนอโครงการ)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ http://toyotasgw.com/wp-content/uploads/2019/09/Application-Form-TOYOTASGW_school.docx    
  (ระบบจะทำการปิดระบบการอัพโหลดข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562)

 ประกาศผลรอบแรก

 • คณะกรรมการจะทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการจากความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี
 • ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกที่ https://www.toyotasgw.com/ และ facebook: ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกได้ที่

 • งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. 
  โทรศัพท์: 02-564-7100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หรือที่ศูนย์ภูมิภาค(ภาคใต้) ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 
  โทรศัพท์ : 074-287423 หรือ 08-9733-3125 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.