ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประชาคม ม.อ.
เเละบุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาตนเองสู่ความมั่งคั่ง
เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ
===========
"คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"
===========
โดย คุณวิชัย ทองเเตง
ผู้บริหารธุรกิจมูลค่านับเเสนล้านบาท

ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าม.อ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
======================
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/KWPK9H2F4NAseXTZ8

หรือ

461580

คิดขทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง