เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการเป็นวิทยากรบรรยายซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง โทร. 074-287089, 074-287423 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยหลักสูตรต่อไป จะเป็นการจัดอบรมในหลักสูตร “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM”