เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2554 หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดบรรยายพิเศษโครงการ review เอกสาร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร โดยมี รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในการจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังบรรยาย ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยได้โดยตรง