เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร " การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM " ณ ห้องประชุมมงคงสุข โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วนิดา รัตนมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าอบรม

การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจำนวน 26 ท่าน ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทำกิจกรรม Work Shop ร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองต่อไป