วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กล่าวพิธีเปิดสัมมนาโครงการ

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผอ.สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ และนายธเนศ วัยสุวรรณ วิศวกรอาวุโส บรรยายแบบเบื้องต้นโรงสกัดไบโอดีเซลรวมถึงอธิบายทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ และสรุปผลการดำเนินโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาและนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ โดยนายณัฐพร เทพรอด ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาฯ ตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ

นายรัฐพร เทพรอด ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด เป็นวิทยากรชี้แจงความเป็นมาของโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาศักยภาพวิเคราะห์กำลังการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันของสหกรณ์นิคมบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และ ศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันในระดับเชิงพาณิชย์ ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของสหกรณ์นิคมบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส