เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้นักศึกษาเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการขออนุมัติและเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  พร้อมทั้งการขออนุมัติและเบิกจ่ายการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม โดยมีสโมสรนักศึกษา ชุมนุมการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์ ชุมนุมฟุตบอล ชุมนุมโรโบติกส์ ชุมนุมดนตรีสากล และชุมนุมพัฒนาสังคม 176271

176272

176273

176274

176275

176276

 

176279

 

176284