วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบรรยายเพื่อแนะนำบริษัทและรับสมัครงานนักศึกษาที่จบการศึกษาเพื่อเข้าทำงานหลายตำแหน่ง178614

178615

 

178617

178618

178619