เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 และ วันเสาร์ที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด ในหัวข้อ  Autonomous และ Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ และ เทคโนโลยี PLC ในอุตสาหกรรมการผลิต ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย ผศ.ดร นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมด้วย ดร. กุลภัสร์ ทองแก้ว และ  ดร.ชุกรี แดสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าว โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  • ระบบ Autonomous และ Robots
  • กลไกและทำงานของระบบ Autonomous และ Robots
  • ทักษะที่จำเป็นในการทำงานระหว่างคนกับ Autonomous VS Robot
  • ตัวอย่างการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและบริการ
  • ความรู้พื้นฐานในการควบคุมทางอุตสาหกรรมด้วยระบบ PLC   เป็นต้น

โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษา และ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเสริมหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ ซึ่งจัด ณ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ (R409) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

S 2195529

S 2195531

S 2195530

S 2195534

S 7897247

S 7897249

S 7897245

S 7897254