เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร ระบบลีนสำหรับการผลิตและความสูญเสีย 7 ประการ ให้กับพนักงานของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ โดยมีหัวข้อดังนี้

  • วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN
  • การระบุคุณค่าของสินค้าหรือบริการ
  • การระบุกิจกรรมเพิ่มคุณค่าและกิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่า
  • ความสูญเปล่า 8 ประการ และการฝึกปฏิบัติระบุความสูญเปล่า 8 ประการ
  • เครื่องมือและวิธีการสร้างคุณค่าสู่องค์กรของระบบ LEAN
  • การประเมินผลการจัดการกระบวนการ (เป้าหมายและตัวชี้วัด)
  • หลักการคิดแบบไคเซ็น (Kaizen) กับการผลิตแบบลีน
  • ลีนสู่การเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0

เป็นต้น

ได้รับเกียรติจากวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ในการบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาในการทำงาน การสื่อสารซึ่งกันและกันภายในองค์กร

S 2744366S 2744370S 2744368S 2744369S 2744371S 2744372S 2744373S 2744374