ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง  “ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2554

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีบทบาทต่อกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ และเสริมสร้างแนวคิด รวมทั้งฝึกหัดการวิเคราะห์ ด้านพื้นฐานวิศวกรรมเคมีในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานจริงได้ โดยมีพนักงานฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) จำนวน 20 คน เข้าร่วม

 บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ มีความประสงค์จะจัดอบรม เพื่อเพิ่มพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีแก่พนักงานฝ่ายควบคุมการผลิตของบริษัท ฯ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงประสานงานร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น อันจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีวิทยากรจากภาควิชา ดังนี้ 

 

1  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล

3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์    

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร    

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 

7. ดร.สุธรรม สุขมณี 

8.  ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์

10. ดร.ณัฐวรรณ กลัดแก้ว   

11. ดร. สุรัสวดี กังสนันท์