เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน" โดยวิทยากร "คุณทิภาพร ลีนานุรักษ์" ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ "คุณสุนทร รักรงค์" (ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

แผ่นประชาสัมพันธ์

217617

218572

218568

218569

218573