เมื่อวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด ในหัวข้อ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง โดยมีการบรรยายในเรื่อง             

           - แนวทางในการจัดการคลัง

           - การออกแบบคลังสินค้า ชั้นวางสินค้า การวางผังคลังสินค้า

           - ความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้า

           - การวางแผนการไหลของคลังสินค้า

           - การจัดการขนส่งและกิจกรรมในคลังสินค้า

           - การจำลองแบบสำหรับการวิเคราะห์คลังสินค้า

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษาและ Workshop เพื่อเสริมหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบริษัทพาเนล พลัส จำกัด และห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#ติดต่อสอบถามหลักสูตรอบรมได้ที่ 074-287089/074-287423/074-287054

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#บริการวิชาการ #อบรม#

 

S 2932742S 2932739S 2932741S 2932746S 2932747S 2932743S 2932745S 2932749S 2932752