เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด ในหัวข้อ การประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษาและ Workshop เพื่อเสริมหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบริษัทพาเนล พลัส จำกัด

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#ติดต่อสอบถามหลักสูตรอบรมได้ที่ 074-287089/074-287423/074-287054

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#บริการวิชาการ #อบรม#

 

S 2998336S 2998334S 2998338S 2998337