เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique) ให้กับพนักงานของบริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ โดยมีหัวข้อดังนี้

O พื้นฐานและแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

O พื้นฐานและแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (TPM)

O ขั้นตอนแก้ปัญหาและปรับปรุงงานแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)

O การกำหนดขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจน

O เครื่องมือในการกำหนดปัญหา (Pareto Diagram, Brainstorming Technique, Histograms, Graph, Stratification, etc.)

O Workshop “การหาหัวข้อในการปรับปรุง”

เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร : รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ในการบรรยายและ Workshop ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองและร่วมกันพัฒนาบริษัทต่อไป

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#ติดต่อสอบถามหลักสูตรอบรมได้ที่ 074-287089/074-287423/074-287054

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#บริการวิชาการ #อบรม

S 2998351S 2998349S 2998353S 2998352S 2998354S 2998355S 2998356