เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมW3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีหัวข้อดังนี้

 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศ (ระดมสมองร่วมกัน)

 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 กิจกรรมการสื่อสารและการสร้างทีมงาน

ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณปพิชญา ชำนิไพบูลย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ และ คุณนัฐวุฒิ จินดาวงศ์ จากคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม การสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน การทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการประสานงานที่ดีในอนาคต

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#ติดต่อสอบถามหลักสูตรอบรมได้ที่ 074-287089/074-287423/074-287054

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#บริการวิชาการ #อบรม

S 3006524S 3006526S 3006528S 3006527