เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด ในหัวข้อ #การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย ผศ.ดร.สุธาทิพย์ สินยัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษาและ Workshop เพื่อเสริมหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบริษัทพาเนล พลัส จำกัด

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#ติดต่อสอบถามหลักสูตรอบรมได้ที่ 074-287089/074-287423/074-287054

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#บริการวิชาการ #อบรม#

S 3178892S 3178894S 3178895S 3178896S 3178893S 3178888S 3178890S 3178891