เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดงาน "Why วิศวะ?" ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษาได้เห็นคุณค่าความสำคัญของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และบทบาทสำคัญของอาชีพวิศวกร รวมถึงร่วมหาคำตอบของทางเอาตัวรอดในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "วิศวกรในยุคดิสรับชันและทางรอดของโลก" โดยนายกสภาวิศวกร ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  และ ผศ.ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "สถาบันมีการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเหล่านี้ได้อย่างไร" ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 700 คน

แนบ 1 Coe seminar poster6 เพิ่มศูนย์ภาค

261189

261184

261197

261194