เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมมงคลสุข หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ ได้จัดโครงการ “เปิดบ้านบัณฑิตศึกษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556” และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือผู้ที่สนใจรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งการจัดบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจานักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท เข้ารับฟังการบรรยาย

การจัดบรรยายในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แนะนำหลักสูตรร่วมกับทางคณะฯ โดยได้มาแนะนำการให้ทุนระดับ ป.โท TAIST-Tokyo Tech  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน  และโครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  มาประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท และเอกสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อีกทั้งหน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ได้มาแนะนำทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปในอนาคต