หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ “บรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข

โดยได้รับเกียรติจาก
พี่เต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ  พิธีกรรายการ English Breakfast  ช่อง Thai PBS
มาเป็นผู้บรรยายการจัดบรรยายครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
และ คณาจารย์ของคณะได้มีความรู้ด้านทักษะ การสะกดคำ ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ไม่ว่าจากข่าว หนังสือพิมพ์  เพลงเป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่ง
เสริมให้นักศึกษารัก และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน