เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดอบรม (Inhouse Training) หลักสูตร “การเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมลคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับบุคลากรของบริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด จำนวน 50 ท่าน

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรหลักสูตร แล้วพบกันอีกครั้งในการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การลดการสูญเสียในสายการผลิต” ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 ณ บริษัท ท้อป โกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมหรือให้ทางฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดอบรมให้สามารถติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287423 และ 089-7333125