รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษได้เข้าร่วมและ กล่าวต้อนรับกิจกรรมที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัตได้จัดกิจกรรม Seminar แนวทางการวางแผนสร้างนวัตกรรมระดับ โลกและการสร้างองค์กรสำหรับสร้างงานนวัตกรรม ซึ่งบรรยายโดยคุณรัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ ให้แก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์