เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ร่วมกับ บริษัทพิซีโต จำกัด จัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้สู่สากล  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ไทยในภาคใต้ และ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม"  ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 70 ท่าน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น MR.Goro Shiba เป็นผู้บรรยาย