เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Thailand National Research Universities Summit : NRU SUMMIT II)  ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดประชุมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบ บรรยาย โดยอาจารย์วิศวฯ ได้รับรางวัลดีเด่นในงานดังกล่าว

สำหรับภายในงานมีการนำเสนองานวิจัยและมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับรางวัล โดยมี รศ.กำพล ประทีปชัยกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยายของซุปราคลัสเตอร์ด้าน พลังงาน และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับรางวัลในงานดังกล่าวด้วย