เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ

เตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมี 

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า
80 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี