ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิจัย ในโครงการ วมว. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ณ. ห้องวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมชมการสาธิตงานวิจัยเด่นของคณะฯ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้มีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจึงได้มีการเข้ามาศึกษาดูงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนักเรียนทั้งหมด 29 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแยกย้ายไปดูงานวิจัยตามสถานที่ต่างๆ 3แห่งดังนี้

1.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับฟังบรรยายจากรุ่นพี่สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

2.โรงงานต้นแบบไบโอดีเซล เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการทำน้ำมันไบโอดีเซล

3.สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร